Strandtudsen i Assens natur

Strandtudsepopulationerne i Assens Kommune

Terrariet arbejder intenst på at monitorere og bevare strandtudsepopulationerne i Assens Kommune. Det drejer sig hovedsagligt om 4 lokaliteter: Bågø, Helnæs, Torø og Ungersbjerge.

Strandtudsen er Danmarks mindste tudseart og dens levevilkår er blevet forværret i en sådan grad at nogle populationer helt er forsvundet. Baggrunden for disse forringede levevilkår er udtørring af ynglevandhuller, overgødskning og overgroede rasteområder, samt yngleområder.

Der blev i 2012 estimeret at være 120 individer af strandtudser på Torø og Ungersbjerge, som er de to mest kritiske lokaliteter for videre tilstedeværelse af strandtudser i kommunens natur. Projektet følger op på denne undersøgelse blandt andet for at forhindre at strandtudsen udryddes i området.

Det blev her estimeret at populationen på Torø steget til 260 individer i alt, hvorfor der ses en langsom fremgang for strandtudsen på halvøen. Populationen ved Ungersbjerge er dog helt eller delvist forsvundet.

Populationerne på Helnæs Made og Bågø går godt, hvor den på Bågø regnes for at være en af de stærkeste i Danmark, men den er til gengæld er meget isoleret i forhold til at kunne bidrage med supplering af individer til andre nærliggende populationer.

I samarbejde med Assens Kommune og Syddansk Universitet arbejdes der på at bevare strandtudsen i Assens Kommunes natur. Dette gøres med flere virkemidler:

  1. Monitorering af bestande: Det er vigtigt at undersøge status på bestandene i kommunen for sikre at der ikke sker tilbagegang for populationen. Her bidrager specielt SDU og Terrariet med mandskabstimer og udstyr.
  2. Avlscenter: Hertil er der indsamlet forældredyr, hvis afkom opformeres og løbende genudsættes på lokaliteterne. I Naturen er det ca. 1% af æggene, som overlever til voksenstadiet. Derfor kan avlsfaciliter med opformering af yngel give strandtudserne i området et boost ved i sikre rammer at få overstået de livskritiske stadier, som er æg- og haletudsestadiet. Ynglen sættes ud i flere livsstadier for at give så meget dynamik, som muligt. Derfor genudsættes en blanding af haletudser, 1. års dyr og 2. års dyr hvert år. Der er indhentet tilladelse til indsamling af forældredyr/ægstrenge fra artsforvaltningen, da arten er truet/fredet. Avlsfaciliteterne er opstillet på Terrariets matrikel og varetages af Terrariets dyrepassere.
  3. Formidling om strandtudser, hvilket trusler og udfordringer, som de møder i den danske natur. Dette omfatter strandtudsens status historisk og nutidigt, samt viderbringelse af den passion, som samarbejdspartnerne deler til gæster, naturinteressenter og specielt den yngre generation af naturinteressenter. Derfor indgår bevarelsesprojektet, som en fast del i mange af Terrariets skoletjenesteforløb. Formidlingen foregår i alle henseende, som del af Terrariets formidling på egen matrikel, i naturen til arrangementer, i skoletjenesten og på diverse sociale medier og andre digitale platforme.
  4. Forbedring og restaurering af leveområder. Dette varetages af Assens Kommune og opnås ved etablering af nye egnede vandhuller (paddeskrab), afgræsning af områderne med kreaturhold (f.eks. køer eller får), samt ved klimasikring af vandhuller mod fremtidige oversvømmelser fra kysten. Derudover stoppes videre dræning og gødskning af områder selvfølgelig også.

 

Har du lyst til at skrive et projekt hos Terrariet?

Du kan få mere inspiration til projekter her, hvor du også kan læse mere om de afsluttede projekter som Terrariet har været en del af.